NieuwlandGeo Natuurbeheerplannen en subsidie aanvragen - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Natuurbeheerplannen en subsidie aanvragen

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Sinds 2016 kennen we in Nederland het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Kern van het ANLb is het creëren en in stand houden van leefgebieden voor diersoorten waarvoor Nederland een internationale verplichting heeft. Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer bestaat uit een subsidie mogelijkheid voor het verbeteren van de biodiversiteit en waterkwaliteit en het vergroten van de waterkwantiteit in agrarisch gebied.

Alle ketenpartijen, provincies, agrarische collectieven, RVO.nl, Boerennatuur.nl en BIJ12, dienen daarvoor te beschikken over betrouwbare en eenduidige informatie waarmee ieder vanuit zijn eigen positie en verantwoordelijkheden kan handelen.

Natuurbeheerplan: de basis voor de uitvoering van beleid.

Provincies stellen Natuurbeheerplannen op. Deze plannen worden aan de hand van de gezamenlijke visie opgesteld en met behulp van overeengekomen standaarden uitgewerkt.

De natuurbeheer- en landschapsbeheertypen van de Index Natuur en Landschap liggen voor alle percelen en terreinen vast in het natuurbeheerplan. Subsidie is alleen mogelijk voor het beheertype dat in het natuurbeheerplan is begrensd en vastgesteld.

Het natuurbeheerplan bestaat uit minimaal twee digitale kaarten – een beheertypenkaart en een ambitiekaart – met een toelichtende tekst.

Als een provincie gereed is dient deze het Natuurbeheerplan in bij het ANLb, waarbij bij het indienen een validatie plaatsvindt.

Subsidie: voor de ondersteuning van de realisatie

Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen.

Op basis van die natuurplannen kunnen agrarische collectieven in een aanvraagperiode een subsidieverzoek indienen bij de provincie. (Een agrarisch collectief is een gecertificeerd samenwerkingsverband in een begrensd gebied).

Deze subsidieaanvraag wordt de gebiedsaanvraag genoemd. De gebiedsaanvraag bestaat uit een aanvraagformulier met als bijlage een kaart, waarop het voorgenomen natuurbeheer is aangeduid.

De ingediende Gebiedsaanvragenkomen bij de provincies binnen, waarna die tevens gedeeld worden met RVO.nl voor het inwinnen van advies en het uitvoeren van een subsidiabiliteitstoets door RVO.nl.

BIJ12: de uitvoeringsorganisatie van de provincies

Het natuurbeleid is in de afgelopen jaren naar de provincies overgeheveld. Voor de twaalf provincies betekende dit een uitbreiding van taken en daarmee ook het opzetten van nieuwe informatiesystemen. Bij12 is de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies en werkt behalve voor provincies ook voor het rijk en andere ketenpartners.

BIJ12 schept voorwaarden voor de provincies om beter te sturen binnen de keten.
De uitvoeringsorganisatie zorgt dat partijen binnen de keten beschikken over eenduidige, actuele en volledige informatie,
zorgt voor uniforme afspraken, standaarden en informatievoorziening binnen de keten en verlaagt de ICT-uitvoeringskosten door gezamenlijke informatievoorziening op te zetten.

Nieuwe (geo-) informatievoorziening SNL 2.0

BIJ12 heeft voor het indienen van Natuurbeheerplannen door de provincies en voor het aanvragen van Gebiedsubsidie door de agrarische collectieven een nieuwe informatievoorziening laten ontwikkelen door Nieuwland Geo.

In deze nieuwe SNL-applicatie 2.0 wordt er vanuit één voorziening met nauwkeurig versiebeheer gewerkt en zijn alle benodigde kwaliteitschecks worden ingebouwd.

Nieuwland Geo heeft i.s.m. Gunneman GIS & Geomatics (specialisten in FME) het volgende gerealiseerd:

  • Een voorziening t.b.v. het ter validatie (technisch) aanbieden van Natuurbeheerplannen en Gebiedsaanvragen op basis van een op Drupal en conform Webrichtlijnen voor de Overheid gebaseerde webpagina binnen het Portaal Natuur en Landschap
  • Een voorziening t.b.v. het uploaden van Natuurbeheer-plannen, Gebiedsaanvragen, Beschikkingen en Jaarlijks beheer op basis van FormDesk e-Formulieren;
  • Het in nauwe samenwerking met eindgebruikers opzetten van FME workbenches t.b.v. het valideren en verwerken van Natuurbeheerplannen, Gebieds-aanvragen en Jaarlijks beheer (zie de FO’s voor de benodigde validaties);
  • Het configureren van Geoserver om de meest recente kaartlagen in de bestaande mapviewer (flamingo) te tonen;
  • Het opstellen/vullen van codelijsten (XML), validatie (o.b.v. XSD), inrichten en het verwerken van de voor Natuurbeheerplannen en Gebiedsaanvragen benodigde catalogi in de daarvoor bestemde voorziening
  • Het leveren en beschikbaar stellen van de (individuele en samengevoegde) Natuurbeheerplannen aan ketenpartijen die daar gebruik van maken.

Meer weten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLb