NieuwlandGeo landschapsinventarisatie met gis - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Nulmeting landschapsbeheer

In elke provincie is een Landschapsbeheer stichting en een provinciaal Landschap actief. Deze organisaties hebben als doel bij te dragen aan het behoud, de ontwikkeling en het beheer van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Nederland.
De provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 75.000 vrijwilligers, 110.000 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van rond de 310.000 donateurs.

Landschapsinventarisatie IKL

De stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg) zet zich in de provincie Limburg in voor het cultuurlandschap. Dit doen zij door kleine landschapselementen zoals poelen, heggen, knotwilgen, hoogstamboomgaarden en houtwallen samen met alle Limburgers te beheren.

Voor IKL is het eerste prioriteit te weten waar de landschapselementen zich bevinden en wat daar gedaan moet worden om deze elementen te behouden.

GIS

Het vastleggen van informatie over geografische gebieden gebeurt in een GIS (Geografisch Informatie Systeem)
Voor natuurorganisaties gaat het om informatie over natuurgebieden die beheerd moeten worden. Een kwalitatief goed en eenduidig GIS-bestand voor de hele provincie is daarbij van groot belang. Want door bijvoorbeeld te weten hoeveel houtwallen er zijn en hoe groot de omvang ervan is, kan worden berekend hoeveel werk er verzet dient te worden om deze houtwallen in goede staat te houden.

Het natuurbeheer van kleine landschapselementen wordt door veel vrijwilligers uitgevoerd. Dankzij dit gedetailleerd geografisch gebiedsbestand, kan IKL samen met de vrijwilligers het Limburgse cultuurlandschap ontwikkelen, beter monitoren en in stand houden.

Landschapselementen

De registratie van de landschapselementen is doorgaans erg versnipperd.
Gemeenten, de provincie, de waterschappen, andere natuurorganisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het IKL, het Limburgs Landschap en Natuurrijk Limburg hebben ieder hun eigen bestanden.
Elke instantie had zijn eigen manier van vastlegging, waarbij er grote verschillen zijn in de manier van classificeren, in kwaliteit van inmeting en in bestandstypen en -formaten.
Daar komt nog bij dat er in veel gevallen geen geografische afbakening tussen de verschillende instanties bestond. Het gevolg is dus dat een landschapselement niet zelden door verschillende instanties was geregistreerd. Het verbeteren van de kwaliteit van het landschapselementenbestand was één van de doelen.
Daarvoor kreeg IKL van de provincie de opdracht voor een zogenaamde nulmeting: wat hebben we aan landschapselementen in de provincie op basis van wat er op dit moment bekend is.

 

Specifieke GIS expertise

Bij IKL was de expertise op het gebied van GIS beperkt aanwezig. Men huurde daarvoor een externe medewerker in.
De GIS-specialist zorgde voor een inventarisatie van beschikbare data, het classificeren van landschapselementen (aan de hand van de Index Natuur en Landschap), het omzetten van punt- en lijn- elementen naar vlakelementen, het ontdubbelen door middel van handige selecties en analysefuncties, het uniformeren van attribuuttabellen, topologische checks en een beschrijving van metadata.
Het tijdrovende handmatig editten bleek ook nodig. Uiteindelijk is er een geodatabase opgeleverd met één dataset per landschapsbeheertype. (L01 Groenblauwe landschapselementen) De geodatabase bevat zo’n twaalfduizend landschapselementen.
Het opgeleverde bestand is de basis voor het beheer van de landschapselementen.


Nieuwland Geo-Informatie heeft GIS-specialisten in dienst met kennis op het gebied van natuur. Deze kunnen voor korte of langere tijd ingezet worden bij natuurorganisaties en provincies.

Informeer naar onze dienstverlening

 

landschapsinventarisatie

Vraag naar onze dienstverlening