NieuwlandGeo Medewerkers aan het woord - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Verhalen van medewerkers

Werken aan beter beheer

manFerdie werkte een lange periode bij Rijkswaterstaat (RWS) aan de invoering van een softwarepakket ten behoeve van onderhoud en beheer.
Het softwarepakket beoogt de communicatie tussen de onderhoudsaannemer(s) en RWS te vergemakkelijken. De inspecteurs van RWS gaan hierin in de toekomst een storing of schade melden. Hierbij kan worden aangegeven wanneer de schade is ingevoerd en hoeveel prioriteit er aan het oplossen hiervan gegeven moet worden.

De aannemer logt in op hetzelfde systeem en kan hierin zien welke taken hij dient uit te voeren. Op het moment dat de aannemer de taak heeft uitgevoerd meldt hij dat terug  in het systeem. Een inspecteur van RWS gaat de bewuste locatie nogmaals bezoeken om het werk te controleren, waarna de financiële afhandeling voor de werkzaamheden kan worden uitgevoerd.

Actualisatie van kaartmateriaal

Ferdie werkte voor 3 verschillende districten van RWS in Oost-Nederland,  waterdistrict Boven-Rijn en Waal, het waterdistrict Rijn en Lek en het wegendistrict Zwolle, verantwoordelijk voor het beheer van de hoofd- en snelwegen rondom Zwolle.

Ferdie: “Als eerste werkzaamheden moesten de digitale kaarten worden geactualiseerd. De kaarten liggen bij RWS vast in de Beheerkaart Nat en Kerngis, Dit zijn beide extensies van ArcGIS 9.3. De GIS -werkzaamheden hadden als doel het aantal objecten terug te brengen zonder de bruikbaarheid te verliezen. De ArcGIS database vormt de belangrijkste basis voor de opbouw en eerste vulling. De database van Arcgis werd in Ultimo ingevoerd en van daaruit verder uitgebouwd.”

Gegevens op detailniveau

“In het beheersysteem is het gehele areaal van het betreffende district in de database terug te vinden en op verschillende manieren te benaderen of te ordenen. Zo staan ook alle kunstwerken, zoals bijvoorbeeld de sluizen, tot op onderdeelniveau uitgewerkt. Ter illustratie: een sluis bestaat uit 6 deuren. Iedere deur wordt apart benoemd en van iedere deur is vervolgens vastgelegd hoeveel kleppen en cilinders er in zitten en hoe deze zijn opgebouwd. De opbouw van de kunstwerken is vooraf vastgelegd in de nieuwe NEN2767-4 normering, zodat alle kunstwerken eenduidig worden opgebouwd. Op deze wijze is het mogelijk om per onderdeel de conditie ervan weer te geven en kan bekeken worden of bepaalde onderdelen vaker vervangen worden dan andere. Uiteindelijk kan men dit programma zo gebruiken voor beheer en budgetbewaking.“

“Door mijn detachering bij verschillende districten van RWS heb ik veel gezien van de uitvoerende werkwijzen van de organisatie. Het was een leerzame periode waarbij ik onderdeel ben geweest van een team en heb meegewerkt aan een onderdeel dat RWS moet voorbereiden op de toekomst.”

 


Gevarieerd en uitdagend werk

manNatura2000 is een instrument om verlies aan biodiversiteit te voorkomen. Mooi als je daar aan mee mag werken. Pim, medewerker van Nieuwland, was gedetacheerd bij de Waterdienst van Rijkswaterstaat in Lelystad. Als GIS-specialist werkte hij daar aan een groot aantal kaarten, onderverdeeld in algemene, thematische, ecologische, en kaarten over abiotiek. Een detachant schrijft over zijn werkzaamheden met GIS en geo-informatie.

natura 2000

Rijkswaterstaat verzamelt en beheert zelf data die bruikbaar zijn voor deze kaarten. Daarnaast krijgt Rijkswaterstaat van veel organisaties data aangeleverd om deze kaarten te vervaardigen. Zo heeft bijvoorbeeld ‘De vereniging SOVON Vogelonderzoek Nederland’ veel gegevens aangeleverd m.b.t. watervogeltellingen en broedvogeltellingen.

Het komt echter ook regelmatig voor dat er een behoefte bestaat om een bepaald onderwerp in kaart te brengen, waarvan vooralsnog geen gegevens voorhanden zijn. Dan kan ervoor gekozen worden zelf een dataset te vervaardigen op basis van luchtfoto’s en het verzamelen van gegevens via internet.

Het bewerken en/of combineren van bestaande geodatasets geeft dan alsnog het gewenste resultaat. Van alle kaarten die gemaakt zijn, komen er slechts enkele in het beheerplan terecht. De overige kaarten worden veelvuldig gebruikt als referentie. Het is voor auteurs handig om in één oogopslag te kunnen zien waar een bepaald habitattype voorkomt, of waar broedparen van een specifieke vogelsoort voorkomen.

Waterkijker

Uiteindelijk zal een groot aantal kaarten beschikbaar komen voor alle Rijkswaterstaatmedewerkers via een speciale applicatie met de naam Waterkijker. De Waterkijker is bedoeld voor de presentatie van geografische informatie ten behoeve van de Natura2000 gebieden en de waterlichamen van de Kader Richtlijn Water [KRW] die in beheer zijn van RWS.

Door de verschillende regionale diensten worden er data gegenereerd en aangeleverd aan de Waterkijker. De centrale ontsluiting met uniforme presentatie heeft als doel een bijdrage te leveren aan de organisatie brede aanpak van de beheerplannen, zoals de regionale diensten die voor ogen hebben. Tevens wordt door deze vorm van ontsluiting het beheer en onderhoud van de gegevens op een centrale plaats geregeld.

Als detachant lever je met je specialisme een nuttige bijdrage aan een interessant project.

 


Sterke specialisten

vrouwWater: Soms hebben we teveel, soms te weinig. Waterschappen hebben de taak te zorgen voor veiligheid, schoon water en droge voeten.

Daarvoor werken ze aan het beheer en onderhoud van dijken, stuwen, sloten, gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is informatie nodig; gegevens over ligging en capaciteit. Een Geografisch Informatie Systeem (GIS) ondersteunt het beheer.

GIS en waterbeheer

Irma, medewerkster van Nieuwland, werkt vaak als detachant bij waterschappen. De opgebouwde ervaring neemt zij mee van de ene opdrachtgever naar de ander. En bij Nieuwland houdt zij haar kennis van GIS op peil.

Irma’s werkzaamheden bij een waterschap lopen sterk uiteen, al heeft het altijd wel met geo-informatie te maken:

Kloppen de gegevens die in het GIS zitten wel met de werkelijkheid? Het controleren van gegevens leidt tot overleggen met landmeters, die kennis hebben van de situatie in het veld. Soms heeft dat tot gevolg dat een landmeetopdracht gegeven wordt, om de gegevens up-to-date te brengen.

Geodata

Een legger is een verzameling van tekeningen waarop het hele werkgebied van het waterschap staat vermeld, waaronder alle waterlopen en kunstwerken (stuwen, bruggen, gemalen ed.). Deze informatie wordt gebruikt voor het beheer en het onderhoud van het gebied. Het vervaardigen van de Legger Oppervlaktewater is gespecialiseerd werk: invoeren en controleren meetgegevens, overleggen met hydrologen, juristen, opzichters en andere medewerkers van het Waterschap, aanschrijven van ingelanden (bewoners van het gebied) en het maken van kaarten en tabellen voor de uiteindelijke legger.

Het waterschap moet een groot deel van de waterlopen in het beheergebied onderhouden. Dit betekent dat er regelmatig gemaaid moet worden. Maar niet alle waterlopen worden op dezelfde tijd en op dezelfde manier gemaaid. En ook niet allemaal door medewerkers van het waterschap; een deel van het onderhoud wordt aanbesteed. Om de aanbesteding en het onderhoud goed uit te voeren zijn kaarten nodig: het Maaibestek. Ook hiervoor wordt het GIS gebruikt. Gegevens moeten gecontroleerd, en waar nodig aangepast worden.

Actualisatie van gegevens

Voordat projecten kunnen worden ontworpen, zijn gegevens over de bestaande situatie nodig. Voor projectmedewerkers van het waterschap, gemeentes en ingenieursbureaus worden datasets gemaakt en uitgeleverd, zodat zij ermee verder kunnen werken. Nadat het project is afgerond worden revisie metingen aangeleverd, zodat de gegevens in het GIS weer helemaal actueel zijn.

Niet iedereen die gegevens uit een GIS nodig heeft, gaat hier zelf mee aan de slag. Voor presentatiedoeleinden zegt een kaart meer dan kale gegevens in een tabel. In overleg met de opdrachtgever worden de gevraagde gegevens op de kaart gepresenteerd.

Tijdens een detachering levert Irma’s ruime ervaring in combinatie met haar specialisme geo-informatie, een toegevoegde waarde bij de uitvoering van de taken van het waterschap.

Collega nodig voor specifieke GIS-werkzaamheden?

Maak kennis met Nieuwland