NieuwlandGeo DAMO Keringen - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

DAMO Keringen

DAMO Keringen bestaat uit een gestandaardiseerde datamodel van de waterkering als mede tools waarmee een database gecreëerd, gevuld en ontsloten kan worden.

Het datamodel maakt het de deelnemende waterschappen mogelijk om hun gegevens uniform op te slaan. Daarmee zijn de gegevens in de DAMO database toegankelijk en efficiënt beschikbaar voor de het eigen primaire proces.

Daarnaast zijn de gegevens eenvoudiger uit te wisselen met andere waterschappen en met derden, bijvoorbeeld voor het creëren van landsdekkende beelden en voor wettelijk verplichte leveringen zoals die voor INSPIRE.

Het datamodel is gebaseerd op de eisen die gesteld worden door standaarden en programma’s als IMWA, BGT, WTI en HWBP.

Bedrijfsfuncties

In de voormalige integrale database van IRIS is in de loop der jaren een schat aan data verzameld. De IRIS applicatie is echter verouderd en wordt sinds september 2014 niet meer ondersteund door Het Waterschapshuis.

De waterschappen hebben gezamenlijk besloten om de standaardisatie van datamodellen op te pakken. Per bedrijfsfunctie wordt er een database ontwikkeld met daarin alleen die gegevens, die wettelijk verplicht zijn en de gegevens waarvan de waterschappen gezamenlijk hebben vastgesteld dat ze gemeenschappelijk zijn.

Na DAMO Watersysteem is DAMO Keringen de tweede in deze reeks. Hierna volgen datamodellen en bijbehorende tools voor de andere bedrijfsprocessen als afvalwaterketen en vergunningverlening en handhaving.

 

damo_toplogyclasses

Hoe kun je als waterschap de implementatie van DAMO voorbereiden

Als een waterschap over wil gaan van IRIS naar DAMO is allereerst een bepaling van de gewenste uitvoer van datasets nodig. Het pakket van gegevens dat bij de conversie betrokken is moet vooraf worden geïnventariseerd. Op basis van deze informatie kunnen de benodigde conversiestappen ontworpen en getest worden.

Onderzoeksresultaat

Vanwege fundamentele verschillen tussen de datamodellen van IRIS en DAMO, en tussen IRIS en de legger dataset, blijken sommige conversiestappen lastig geautomatiseerd uit te voeren. Aangezien een deel van de gegevens niet overgezet kan worden, komt de vraag op, in hoeverre het acceptabel is dat er bepaalde gegevens verloren gaan.

In enkele gevallen zal handmatige bewerking nodig zijn om gegevens te behouden en correct in de nieuwe datasets te krijgen.

Wat het oplevert

Als het taaie proces van conversie en nabewerkingen is doorlopen kan definitief afscheid genomen worden van IRIS. De controles en gestelde kwaliteitseisen bij het conversietraject zorgen er tevens voor dat de kwaliteit van de datasets uniformer wordt. Misschien nog wel waardevoller is het beschikken over een “schone lei” voor de interne bedrijfsprocessen.

Een ander winstpunt is dat het met DAMO – conforme data eenvoudiger moet worden om de dataleveringen voor INSPIRE en andere (inter)nationale verplichtingen te realiseren.

Positieve bijvangst

De overgang naar DAMO dwingt de organisatie om kritisch naar de huidige datasets te kijken. Het startpunt is een  specificatie van de eisen waar de betreffende datasets aan moeten voldoen.
Denk daarbij aan eisen met betrekking tot topologie, schaalniveau (mate van detail) en dekking.

Een verkenning in het kader van de conversie levert een eerste specificatie op voor de nieuwe datasets. De organisatie krijgt daarmee meer inzicht en grip op de kwaliteit van haar geodatasets.

In de huidige situatie zit dit soort kennis meestal alleen “in de hoofden” van de betreffende medewerkers. Met het oog op beheer, overdracht en kwaliteitsborging wordt deze kennis nu schriftelijk vastgelegd. Alleen zo is het mogelijk de datasets consistent (geautomatiseerd) op gestelde eisen te controleren.

De specificatie is een waardevol product op zichzelf. Het beschrijft niet alleen de eisen aan de individuele datasets, maar ook de eisen m.b.t. de topologische relaties tussen de datasets.
De specificatie kan worden aangevuld met de eisen m.b.t. reeds bestaande datasets, zodat alle relevante eisen op één plek zijn terug te vinden.

DAMO dekt niet alles af. Bepaalde keuzes m.b.t. de modellering van de geometrie en de topologische relaties tussen bepaalde objecten, zullen door het hoogheemraadschap of waterschap zelf moeten worden ingevuld en ingeregeld. Vandaar ook de noodzaak voor een interne specificatie of richtlijn waarin dergelijke eisen zijn vastgelegd.

Hoe ziet het er bij uw waterschap uit?

Samen met u onderzoeken we uw geodata en zorgen voor een juiste conversie.

Ondersteuning implementatie & conversie

 

Achtergrondgegevens

DAMO Keringen in bedrijf

DAMO is in het vierde kwartaal van 2015 beschikbaar gekomen voor de waterschappen.

DAMO Watersysteem en Keringen is een informatiesysteem voor kwantitatief waterbeheer.

Het systeem is ontwikkeld voor de waterschappen en bestaat uit een Oracle 11.2 database in combinatie met ArcSDE koppeling.

DAMO Watersysteem en Keringen kent de volgende componenten:

  • Een datamodel van het informatiesysteem voor het kwantitatief beheer van het Nederlandse oppervlaktewater door de verschillende waterschappen.
  • SQL-scripts om voor dit datamodel in een Oracle DBMS (Oracle 11g) een database aan te maken.
  • ArcPython script om het datamodel in de database op te bouwen. Dit gebeurt op basis van een ArcGIS Workspace XML die gebaseerd is op het UML-diagram van DAMO Watersysteem en Keringen. De ruimtelijke gegevens in de Oracle-database kunnen vervolgens als (deel van) een geodatabase gebruikt worden. De entiteiten in de relationele database worden zo vanuit ArcGIS toegankelijk en kunnen via een kaartlaag geraadpleegd of beheerd worden.
  • Conversie van het datamodel van DAMO naar het INSPIRE-datamodel met behulp van de Feature Manipulation Engine (FME) voor de transformatie van de ruimtelijke data. Voor de geconverteerde data worden in de Oracle-database tijdelijke INSPIRE-tabellen (views) aangemaakt, die als gegevensbron voor kaartservices gebruikt kunnen worden.

(bron: Het Waterschapshuis)

DAMO implementatie en conversies

Vraag ondersteuning van de specialist