NieuwlandGeo Waar liggen de Natura 2000 gebieden? - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Natura 2000

Als we over de stikstofproblematiek praten wordt al gauw de naam Natura 2000 genoemd. In Natura 2000 gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd met als belangrijk doel het behoud van biodiversiteit. Nederland heeft ruim 160 Natura 2000-gebieden.

Al jaren is er in veel Natura2000 gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dat komt bijvoorbeeld door uitstoot van industrie en auto’s en door mest van landbouwbedrijven. Dit is schadelijk voor de natuur en tast daarmee ook onze leefomgeving aan. Het belemmert tevens vergunningverlening voor nieuwe economische activiteiten. 

Vermindering stikstof

De stelselmatige overschrijding van de Nederlandse stikstofuitstoot dwingt het huidige kabinet tot maatregelen die tot voor kort nog (politiek) ondenkbaar waren. Verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen en een forse sanering van de veehouderij lijken plotseling onontkoombare keuzes.

De gebieden in kaart

Uiteraard is het belangrijk om overal de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden te beperken of te voorkomen. Maar dichtbij natuurgebieden is de urgentie het hoogst. We hebben de gebieden in kaart gebracht met WebGIS Publisher, een Map Management Systeem voor het publiceren van digitale kaarten.

Op onderstaande kaart ziet u de Natura 2000 gebieden. De kaart toont ook andere beschermde natuurgebieden.

Ga naar de volledige kaart (full screen)

Beschrijving van de kaart

Netwerk natura 2000

Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura2000 – gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. In totaal gaat het om 160 gebieden waarvan drie mariene gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee. 

De Vogelrichtlijngebieden zijn merendeels aangewezen in de periode 1986-2000. De Habitatrichtlijngebieden worden aangewezen met de aanwijzing van de betreffende Natura 2000-gebieden. De aanwijzing van deze gebieden is begonnen in 2008. Met de aanwijzing van de Doggersbank, de Klaverbank en het Friese Front zijn in totaal 157 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen. 

Dit bestand bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden. Spanjaards Duin is voorlopig aangewezen. Van twee Habitatrichtlijngebieden (Krammer-Volkerak en Zoommeer) op land bevat deze dataset de grenzen zoals die aan de Europese Commissie gemeld zijn. In deze dataset zijn begrenzingen van ondergrondse kalksteengroeven aan een aantal gebieden in Zuid Limburg toegevoegd. In tegenstelling tot het regulier Habitatrichtlijngebied maken in deze gebieden alleen de ondergrondse groeven deel uit van het Habitatrichtlijngebied.

Het bestand is bedoeld voor beleidsvorming, monitoring, evaluatie en verantwoording door het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, gebruik door andere bij natuurbeleid betrokken organisaties en particulieren.

Biodiversiteit in Natura2000

Nationaal Beschermde Gebieden

(CDDA INSPIRE Geharmoniseerd)

In deze dataset is de zogeheten common database of designated areas (cdda) weergegeven. Deze database is onderdeel van de jaarlijkse rapportage vanuit Nederland aan de EEA. De cdda bestaat uit de natura2000 gebieden, de nationale parken en het natuur netwerk nederland.

Meer informatie over het maken van kaarten vindt u hier.

Lees over de rekenmodellen van stikstof


Een Loon- en maaibedrijf kreeg in korte tijd meer dan een verdubbeling van het aantal kilometers maaiwerk uit te voeren. “Er moest iets gebeuren. Met een nieuw werkgebied en nieuw personeel moesten we efficiënter gaan communiceren. Vooral de gesprekken met…

Van probleem naar WebGISApp

Bekijk aanbeveling

Al met al is de gemeente er mijns inziens erg op vooruit gegaan, nu wij platform onafhankelijk onze geoportaal webpagina’s op internet kunnen tonen. En voor mijzelf als applicatiebeheerder van C-Sam Publiceer is het allemaal een stuk makkelijker geworden de themakaarten online te zetten en te beheren.

Geoportaal gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Bekijk aanbeveling

Uiteindelijk gaan we veel tijdwinst behalen. Maar vooral het betere inzicht maakt dat we efficiënter kunnen sturen.

Veldregistratie, W. Meijer Waterschap Groot Salland

Bekijk aanbeveling

“Ik heb met deze app MetenMelden er een maatje bij!

Apps&Maps: App MetenMelden

Bekijk aanbeveling

Ik vind de toepassing helemaal geweldig. Het is makkelijk te bedienen en levert veel tijdwinst en dus geld op.

Joep Korting – App Meten & Melden

Bekijk aanbeveling

Voor intern gebruik kunnen onze medewerkers een grote hoeveelheid themakaarten bekijken. Omdat veel medewerkers beschikken over een IPad, hebben we de themakaarten ook in de mobiele versie ter beschikking. WebGIS Publisher wordt op de IPad veelvuldig gebruikt.

C. Slierendrecht – WebGIS Publisher

Bekijk aanbeveling

WebGIS Publisher is onze kaartviewer voor locatiegebonden informatievoorziening. Door de veelzijdigheid van het product kunnen we het op verschillende manieren inzetten.

S. Stegeman – VNOG

Bekijk aanbeveling

Natura2000

Ga naar de kaart